AZ FONDJEGYZÉK SZERKEZETE

   Az egyházi levéltárak fondjainak, állagainak, iratsorozatainak egységes kialakítását szerkesztési utasítások nem szabályozzák. A levéltári iratanyag egykorú vagy mesterségesen létrehozott rendszerének és tartalmának figyelembevételével az ismertető beosztása a következő:

   I. A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ÉS JOGHATÓSÁGA ALÁ TARTOZÓ IRATKÉPZŐ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSE SORÁN KELETKEZETT IRATOK
Egyházkerületi iratképző szervek, személyek által képzett iratok és a Levéltár által kialakított gyűjtemények
A Levéltárban elhelyezett egyházmegyei levéltári iratok
A Levéltárban elhelyezett egyházközségi levéltári iratok

   II. A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZEMÉLYEK, GYŰJTEMÉNYEK IRATAI
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár joghatósága és felügyelete alatt működő fióklevéltárak (Hajdúvidéki és Nagykunsági fióklevéltár) és gyűjtőkörükbe tartozó egyházközségek iratai az ismertetőben nem szerepelnek. Történeti kialakulásuk és levéltári anyaguk állagok szerinti felsorolása az egyházmegyei levéltári iratok leírásánál (dr. Kormos László ismertetőjében:  I.28. - I.33.) található.
   A római számmal jelölt szekciókat vázlatos történet, levéltári rendszerüket, valamint a levéltári anyagban való eligazodást rövid ismertetés segíti (dr. Kormos László ismertetőjében), amit a szekciókon belül elhelyezett fondok felsorolása követ. A fondok arab számmal, az állagok az abc kisbetűivel vannak jelölve. A fond törzsszámát két, az állagét három összetevő adja, mely a raktári egység sorszámával és a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár rövidítésével a levéltári anyag jelzete (pl. TtREL I.1.b.12.).
   A fondokat hivataltörténet, kutatáshoz szükséges eligazítás és az állagok felsorolása vezeti be .
   Az állagok bevezetői tájékoztatnak a levéltári anyag tartalmáról, rendezettségéről és segédleteiről (dr. Kormos László ismertetőjében).
Csak az I. és II. szekcióhoz készült állagszintű bevezető. Az egyházmegyék, egyházközségek és fióklevéltárak iratainak összefoglaló bevezetője az egyházmegyék és egyházközségek történeti változásaira mutat rá, az állagokról általános eligazítást ad, mivel a levéltári anyag csak részben van a levéltárban, vagy a rendezés még nem fejeződött be.
   A Levéltár iratanyagához egykorú (ügyviteli vagy irattári) és a levéltári rendező munka során készített segédlet csatlakozik. Egykorú segédletek külön állagba az iratok folyamatos elhelyezésének biztosítására, vagy a sajátos egyházi ügykezelés miatt kerültek. Ha erre nem volt szükség, akkor az ügyviteli iratokkal egy állagban vannak. A levéltári dolgozók által készített segédletek a Levéltár fondjában találhatók (I.8.e.). Ha nincs segédlet - amennyiben az iratok fóliózva vannak - a kutatás az iratok egyenkénti átnézésével lehetséges.
   A kötet elején tartalommutató, a végén név, helynév és tárgymutató szolgálja használhatóságát.