Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési nyilatkozat

Amennyiben előfizetője, illetve aktív felhasználója kíván lenni a leveltar.drk.hu (későbbiekben: Weboldal) internetes szolgáltatást nyújtó weboldalnak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe az azon található szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az oldal működésével folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a 2.1. pontban megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk.

Minden a Weboldalt felkereső személy (későbbiekben: Látogató), és a Weboldalon regisztráló/szolgáltatásra előfizető személy (későbbiekben: Felhasználó) elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket, mely közte és a Weboldalt birtokló és azok szolgáltatásait nyújtó (későbbiekben: Szolgáltató) között jön létre. A Weboldalt minden Látogató/Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Rendelkezésre állás: munkanapokon hétfő és csütörtök között 8:50–11:20 és 12:20–15:00, pénteki napon 8:50–11:20 e-mailben és telefonon egyaránt. Ez alól kivételt képez a szabadságolási időszak.

1.3. Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.

1.4. A Weboldalon online történő vásárlás elektronikus úton leadott előfizetéssel (megrendeléssel) lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A felek között a bármely szolgáltatás megvásárlása magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.6. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Weboldalon található elektronikus szolgáltatást nyújtó weboldalon keresztül történik. Jelen weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

2. Adatkezelés és adatvédelem

A Weboldal adatkezelői, a Weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelései és Adatvédelmi nyilatkozat alapján jár el. A Látogató/Felhasználó a Weboldalra történő belépéssel, és a Weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen nyilatkozat rendelkezéseit. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatkezelés és adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2.1. Fogalom meghatározások

2.1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.1.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

2.1.4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

2.1.5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.1.6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.1.7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2.1.8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.1. Az adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelő neve: TTRE Közgyűjteményei
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Adószáma: 19224365-4-09
Elektronikus elérhetősége:
Levelezési címe: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2.
Vezetékes telefonszáma: +36 (52) 614 340
Mobiltelefon száma: +36 (30) 192 5188
Bankszámlaszáma: 11738008-21475836
Tárhely-szolgáltatója: Tiszántúli Református Egyházkerület

2.2. Adatvédelmi tisztviselő

Megnevezés: Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda
E-mail cím:
Telefonszám: +36 (20) 352 1322

2.3. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy a Weboldal, korábbi és leendő Látogatói/Felhasználói átlátható és egyértelmű formában áttekinthessék, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, és azt mi alapján tesszük. Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a Látogató/Felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetve kezelése során.

2.4. Cookies (sütik) kezelése

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköz tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül azon az eszközön amiről a Weboldalt megnyitották.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet lehetőség van meggátololni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat is lehetőség van törölni, ennek pontos módjáról az egyes böngészők útmutatója nyújt eligazítást, ezek itt találhatóak:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Google Chrome böngészőben,
Információ a sütikről Firefox böngészőhöz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárják, automatikusan töröljék a böngészési adatokat. Erről itt található részletes leírás.

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a Weboldal által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a Látogató/Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítéstjük az oldalra látogatót. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a korábbi látogatások alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról kicsit lentebb lehetőség van tájékozódni. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google Analytics működése letiltható, ezzel a bővítménnyel (minden böngészőre elérhető) így megakadályozható, hogy a weboldalon hozzáadja a látogatást az analitikához.

A Weboldalra beépített bankkártyás fizetési lehetőség helyes, és biztonságos működéséhez, a szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013), szintén cookie-kat használ, ezek pontos részletei szintén megtalálhatóak az alábbi táblázatban.

2.4.1. Az oldalon használt sütik listája

Az oldalon használt összes cookie HTTP Cookie típusú.

Cookie neve Kinek készül Célja Lejárat Szolgáltatja
cookie_research Weboldal látogatói részére "Az online kutatási rendszer ingyenesen kipróbálható", automatikusan felúszó sáv bezárásának megjegyzéséhez. 1 év Levéltár
ci_session Weboldal látogatói részére A Weboldal biztonságos, és helyes működését segítő cookie. 2 óra Levéltár
cookie_accept Weboldal látogatói részére Cookie beállítások elmentése a Weboldalhoz. 1 év Levéltár
_ga Weboldal üzemeltetője részére Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk a látogató hogyan használja a weboldalt. 2 év Google Inc.
_gat Weboldal üzemeltetője részére A Google Analytics használja a lekérési sebesség optimalizálására. 1 perc Google Inc.
_gid Weboldal üzemeltetője részére A Weboldal látogatóinak a megkülönböztetésére szolgál. 24 óra Google Inc.
ba_vid Online kutatás előfizetője részére Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a Felhasználó által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a Felhasználó böngészési szokásaiból származó adatokról megállapítható legyen, hogy azok egy Felhasználótól származnak. 1,5 év Barion Payment Zrt.
ba_vid.xxx Online kutatás előfizetője részére Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a Felhasználó által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a Felhasználó böngészési szokásaiait követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatási időbélyeg az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. 1,5 év Barion Payment Zrt.
ba_sid Online kutatás előfizetője részére Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a Felhasználó által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudjuk a honlapokon átívelően. 30 perc Barion Payment Zrt.
ba_sid.xxx Online kutatás előfizetője részére Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a Felhasználó által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésző munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. 30 perc Barion Payment Zrt.

2.5. Hozzájárulás visszavonása

A Látogató/Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Látogató/Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 2.1-es pontban megadott elérhetőségek útján. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul a következő tevékenységeknél:

 • regisztráció
 • szolgáltatás megrendelése (előfizetés)
 • e-mailben vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel
 • üzenetküldő űrlapon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, írásban az e-mail címre írt üzenettel kérhető. A kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül az adatokat töröljük. Az adatok kezelését mindaddig végezzük, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

2.6. Az adatok tárolásának időtartama

Név Tárolt adatok Tárolási időtartam
Facebook oldal Név, hozzászólás Facebook oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
Regisztrációhoz szükséges adatok E-mail cím, telefonszám, viselt név, születési hely, születési időpont, édesanyja neve, számlázási információk (lásd lentebb) Törlési kérelemig
Statisztikai céllal naplózott adatok Felhasználó neve, azonosítója, tevékenysége (bejelentkezés, dokumentum letöltése, keresés indítása), tevékenység időpontja Törlési kérelemig
Számlázási információk Irányítószám, település, pontos cím (utca, házszám, emelet, ajtó) Törlési kérelemig, de csak abban az esetben, ha a jogszabályban előírt (minimum tárgyév + 5 év) időrtartam már lejárt
Weboldalról érkező sütik Sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
Google Analytics látogatottsági statisztika 26 hónap

2.7. Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodnak a Látogatók/Felhasználók által átadott személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2.8. Az adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

2.8.1. Tárhely szolgáltatás

Név: Tiszántúli Református Egyházkerület Informatikai központ
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652/614-500
E-mail:
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, és annak adatbázisához.

2.8.2. Számlázás és könyvelés

Név: Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági Hivatala
Székhely: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4.
Telefon: +3652/614-001
E-mail:
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

2.8.3. Webfejlesztés

Név: Bokor Györk e.v.
Székhely: 4029 Debrecen, Dienes János utca 7. 1/4.
E-mail:
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, és annak adatbázisához.

2.8.4. Google Analytics

Név: Google Inc.
Székhely: Mountain View, California, USA
Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.

2.9. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok, a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics szolgáltatás révén.

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) betart.

2.10. Az érintett jogai

2.10.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Weboldal látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolhatunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át.

2.10.2. Helyesbítéshez való jog

A Weboldal Látogatói/Felhasználói jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. Az adatkezelőknek minden olyan helyesbítésről tájékoztatással kell lenni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

2.10.3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni a Látogató/Felhasználó kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltünk
 • a Látogató/Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • a Látogató/Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltünk
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

2.10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Weboldal Látogatója/Felhasználója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • Vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Látogató/Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • A Látogató/Felhasználó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Látogató/Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni szükséges, akivel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

2.10.5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a Látogató/Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2.10.6. Tiltakozás joga

A Látogató/Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Látogató/Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.10.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Weboldal és annak adatkezelői nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

2.11. Panasz esetén

A személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy kérdése van, kérjük írjon nekünk az email címre.

Amennyiben a Szolgáltató az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: , honlap: www.naih.hu).

2.12. Jogszabályok

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor az alábbi jogszabályok és törvények lettek figyelembe véve:

 • A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.
 • A honlapon történő kapcsolatfelvétel, Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
 • Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény.
 • Az 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.
 • A 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint
 • A 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény.

3. A szolgáltatás tárgya, tartalma

A Weboldal elektronikus (online) kutatási szolgáltatást nyújt, mely regisztrációhoz kötött. A Weboldal díjmentes és díjköteles szolgáltatásokat egyaránt nyújt.

Minden szerzői és ehhez fűződő vagyoni jog a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára tulajdonát képezi azzal, hogy az 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról) 17. §-a szerinti vagyoni jogok kizárólag a szerzői jog jogosultjának külön írásbeli hozzájárulása alapján ruházható át vagy engedhető át annak gyakorlása.

Az online kutatás szolgáltatás részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag és az adatbázisokban szereplő anyag a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára tulajdonát képezi, és csak annak internetes honlapján-rendszerén keresztül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a vízjellel jelölt digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni.

3.1. Regisztráció

A Weboldalon történő regisztráció minden Látogató számára ingyenes. Ehhez a 2.6. pontan részletezett „Regisztrációhoz szükséges adatok” alatt lévő informácókat kötelező megadnia. A regisztrációs adatlapon közölt adatoknak a valóságnak megfelelőeknek kell lenniük. A regisztráció véglegesítése a Látogató e-mail címére történő elektronikus levélben automatikusan generált megerősítő linkre kattintva történik. A linkre kattintva a Weboldalon egy szabadon választott jelszót kell megadni, aminek sikeres megadása után aktiválódik a felhasználói fiók. A meg nem erősített regisztrációkat a rendszer egy nap múlva automatikusan törli. Minden Felhasználó ún. „egy-felhasználós” jogosultságot kap, amely nem megosztható. A kutatás joga-lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a email címét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A későbbiekben az Online kutatási rendszerbe, a regisztrációkor megadott e-mail cím, jelszó párossal lehetséges a bejelentkezés. Az e-mail cím kivételével a későbbiekben az „Adataim módosítása” menüpont alatt az adatok megváltoztathatóak.

3.2. Díjmentes szolgáltatások

Sikeres regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltató által ingyenesen rendelkezésre bocsátott elektronikus kiadványok, és kutatási segédletek letöltésére.

3.3. Díjköteles szolgáltatások

Az online kutatási szolgáltatás előfizetéshez kötött. A kutatható tartalmak a Szolgáltató birtokában lévő tulajdon egy részének digitalizált formája, mely több paraméter alapján szűrhető. Jelenleg kutatható tartalmak:

 • Diáknévsor (1588-1850)
 • Osztályzati sorjegyzék (1820-1850)
 • Debreceni házassági mutatók (1703-1895)
 • Debreceni keresztelési mutatók (1703-1800)
 • Debreceni halotti mutatók (1718-1895)
 • Lelkészi törzslapok (1818-1920)

Ahhoz hogy ezeket a tartalmakat a Felhasználó kutathassa, az alábbi előfizetési ajánlatok (későbbiekben: előfizetési csomagok) közül szükséges valamelyiket kiválasztania és befizetnie.

3 napos hozzáférés: ingyenes (regisztrációs bónusz)
15 napos hozzáférés: 1.000 Ft (bruttó ár)
Negyedéves hozzáférés: 2.000 Ft (bruttó ár)
Egy éves hozzáférés: 5.000 Ft (bruttó ár)

3.4. Kutatható tartalmak köre

Az online kutatási rendszerhez kizárólag a Felhasználók (regisztrált személyek) férhetnek hozzá. Az adatok átlátható táblázatos formában kerülnek kilistázásra melyek különböző szűrési paraméterek alapján kereshetőek. A kutatás megkönnyítése végett a táblázatot lehetőség van növekvő/csökkenő sorrendbe rendezni a listázott oszlopok mentén. Amennyiben további információ is fellelhető az adott bejegyzéshez (rekordhoz), úgy azt lehetőség van a táblázat utolsó oszlopában megjelenő "Részletek" linkre kattintva megtekinteni.

Kereshető tartalom Szűrési paraméterek Rekordok száma
Diáknévsor (1588-1850) Családnév (szöveg), Keresztnév (szöveg), Beiratkozás éve -tól, -ig (szám), Származási hely (szöveg) 22.176 db
Osztályzati sorjegyzék (1820-1850) Családnév (szöveg), Keresztnév (szöveg), Beiratkozás éve -tól, -ig (szám), Származási hely (szöveg) 4.512 db
Házassági mutatók (1703-1895) Férj családnév (szöveg), Férj keresztnév (szöveg), Feleség családnév (szöveg), Feleség keresztnév (szöveg), Házasságkötési dátum -tól, -ig (dátum), Megjegyzés (szöveg) 57.694 db
Keresztelési mutatók (1703-1800) Apa családnév (szöveg), Apa keresztnév (szöveg), Anya név (szöveg), Gyermek keresztnév (szöveg), Keresztelési dátum -tól, -ig (dátum), Gyermek neme (lista) 96.425 db
Debreceni halotti mutatók (1718-1895) Családnév (szöveg), Keresztnév (szöveg), Név előtag (szöveg), Házastárs neve (szöveg), Halálozási dátum -tól, -ig (dátum), Apa név (szöveg), Anya név (szöveg), Életkor -tól, -ig (szám), Születési hely (szöveg), Megjegyzés (szöveg) 208.970 db
Lelkészi törzslapok (1818-1920) Lelkész neve (szöveg), Születési hely (szöveg), Születési dátum -tól, -ig (dátum), Szolgálati hely (szöveg) 2.246 db

4. Fizetés

Az igénybe vett díjköteles szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással vagy a Barion rendszerén keresztül lehetséges.

4.1. Fizetés banki átutalással

Banki átutalás esetén a Felhasználó által kiválasztott előfizetési csomag árát az alábbi számlaszámra szükséges átutalni:

 • Kedvezményezett: TTRE Közgyűjteményei
 • Számlaszám: 11738008-21475836
 • Számlavezető: OTP Bank Nyrt.

Sikeres fizetés esetén a Szolgáltató jóváhagyja a befizetést, ami után a kutatás megkezdhető. Az átfutási idő több munkanapot is igénybe vehet.

4.2. Fizetés a BARION™ rendszerén keresztül

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehetséges bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni Weboldalunkon.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion rendszerébe (kényelmi szempontból opcionális funkció), elég megadni a bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Barion fizetés

A bankkártyás fizetésnek a Felhasználó (vásárló) részére nincsen és nem is lehet felára. A Barionos fizetéshez a Barion tárcán felül az alábbi kártyák használhatóak:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrzze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. A Barionról még több információt találhat a hivatalos weboldalukon: www.barion.com

Sikeres fizetés esetén az online kutatás azonnal megkezdhető, nincs átfutási idő.

4.3. Fizetés a PayPal rendszerén keresztül

A PayPal elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehetséges bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni Weboldalunkon.

5. Számlázás

Minden esetben a megvásárolt szolgáltatásról a Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő papír alapú számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott számlázási címre postai úton megküld. A Weboldalon feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, a 27 százalék ÁFA-t tartalmazzák.

6. A Felhasználó elállási joga

Amennyiben a megrendelt és kifizetett szolgáltatás a Felhasználó elvárásainak nem megfelelő, úgy élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jogával.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, e-mailben, vagy telefonon. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával, a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel cégünk címére, így tudja majd igazolni a postára adás dátumát. Telefonon illetve e-mailben történő jelzés alkalmával, a hívás időpontját regisztráljuk.

A szolgáltatás visszamondását követő harminc napon belül a Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankszámla számra visszatéríti a szolgáltatás vételárát.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Weboldal internetes szolgáltatást nyújtó weboldal Linux/PHP alapon működő informatikai rendszer, melynek biztonsági foka megfelelő, így használata nem jelent kockázatot, viszont javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Látogató/Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Látogatókat/Felhasználókat a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a weboldal használatának feltétele, hogy a Látogató/Felhasználó a weboldalon keresztül, az ott biztosított módon azokat elfogadja.

7.3. A Szolgáltató és a Látogató/Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Látogató/Felhasználó és a Szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Törvényszék illetékességét.

Kelt.: Debrecen, 2022. október 01.

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban ide kattintva lehetséges.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek