Alapító okirat 

I. Bevezető rendelkezések

Az 1557 óta működő Tiszántúli Református Egyházkerület levéltári anyagának őrzésére 1769-ben hozta létre hivatalos levéltárát, s nevezte ki első levéltárnokát. Az 1538 óta működő Debreceni Református Kollégiumban a 18. század közepén különítették el a levéltári anyagot, a kollégiumi levéltárat 1952-ben csatolták az egyházkerületi levéltárhoz.

A Tiszántúli Református Egyházkerület a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára (továbbiakban: Levéltár) részére

 • a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény,
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • valamint a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

II.

1. Az intézmény neve:

Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára
Az intézmény neve német nyelven:
Archiv des Reformierten Kirchendistrikts jenseits der Theiß und des Reformierten Kollegiums von Debrecen
Az intézmény neve angol nyelven:
Archives of Transtibiscan Reformed Church District and Debrecen Reformed College
Az intézmény rövidített megnevezése:
TtREL

2. Alapításának éve:

1769

3. Az intézmény fenntartója:

Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.)

4. Az intézmény székhelye:

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

5. Az intézmény jogállása:

a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 17. § (1) bekezdése, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 4. § szerinti egyházi jogi személy.
Nyilvános magánlevéltár. Nyilvános magánlevéltárként történt nyilvántartásba vételének száma: V.C.5.

6. Az intézmény tevékenységei:

A Levéltár alaptevékenysége a maradandó értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése.

7.1. A Levéltár illetékes az egyházkerület területén működött és működő

 • a) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű igazgatási, bírósági szervek;
 • b) egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi felső-, közép- és alsófokú oktatási intézmények, köztük a Debreceni Református Kollégium tagintézményei;
 • c) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű gazdasági szervezetek;
 • d) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű egészségügyi és szociális-jóléti intézmények és intézetek, valamint
 • e) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű egyesületek, testületek, általuk vagy javukra létrehozott alapítványok levéltári anyagának átvételére.

7.2. A Levéltár gyűjti

 • a) az illetékességi területén élt vagy ott jelentős szerepet játszott, illetőleg más, a területtel kapcsolatos jelentős személyek, családok levéltári anyagát;
 • b) az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes maradandó értékű iratokat, kép- és hangfelvételeket.

7.3. A levéltári anyag védelme és használatának elősegítése érdekében a Levéltár

 • a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát;
 • b) közreműködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési szabályzatainak véleményezésében
 • c) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és irattári selejtezését;
 • d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai továbbképzésében
 • e) átveszi, illetőleg gyűjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az illetékességi, illetőleg gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagot;
 • f) gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag biztonságos őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve hang- és egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton előállított levéltári anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról.
 • g) elősegíti az őrizetében lévő levéltári anyag használatát az anyag tudományos igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése és azok közzététele útján;
 • h) nyilvántartja az őrizetében lévő levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások készítése és folyamatos vezetése útján;
 • i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsősorban a történettudománynak és a levéltártudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi;
 • j) adatszolgáltatást nyújt az egyházigazgatás és a közigazgatás szervei számára, felvilágosítást ad az őrizetében lévő levéltári anyagról, a levéltár honlapján elektronikus információs szolgáltatást nyújt, adatbázisokat épít
 • k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az őrizetében lévő levéltári anyagból;
 • l) biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit;
 • m) közművelődési munkát végez, illetőleg azt az őrizetében lévő levéltári anyag felhasználásával támogatja;
 • n) reprodukciót készít az őrizetében lévő levéltári anyagról, vagy ilyennek készítését engedélyezi;
 • o) kölcsönzi az őrizetében lévő levéltári anyagot;
 • p) kiadványcserét folytat;
 • q) közreműködik a személyi tulajdonban lévő maradandó értékű levéltári anyag felderítésében, védetté nyilvánításában, és felügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett;
 • r) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

7.4. Nem nyilvános szakkönyvtárat tart fenn

A Levéltár vállalkozási tevékenységet nem folytat, kisegítő tevékenység nincs.

8. Az intézmény gyűjtőköre:

A Levéltár illetékessége a Tiszántúli Református Egyházkerület igazgatási területére terjed ki.

9. Az intézmény vezetője:

A Levéltár munkáját az igazgató irányítja, akit pályázat alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége nevez ki. Feladata a Levéltár képviselete, az intézményben folyó munka szervezése, irányítása és ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása. Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörét a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül gyakorolja. Az intézmény szervezeti működési szabályzatának kiadásához vagy módosításához, köteles a fenntartó egyházkerület elnökségének jóváhagyását beszerezni.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört a munkaviszony létesítés, megszüntetés, és kinevezés tekintetében az Egyházkerület Elnöksége, az egyéb munkáltatói jogokat vele kapcsolatban a püspök gyakorolja.

10. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

A Levéltár a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium többi intézményével együtt közös adószámmal, pénzintézeti számlaszámmal működik, ugyanakkor önálló költségvetéssel rendelkezik.
Az intézmény költségvetését a fenntartó egyházkerület hagyja jóvá. A jóváhagyott költségvetés keretén belül az intézmény önállóan gazdálkodik. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az igazgató gyakorolja.

11. Az intézmény működését szolgáló vagyon:

A fenntartó ingyenesen biztosítja az ingatlan-nyilvántartásba a Debreceni Református Kollégium tulajdonaként bejegyzett, debreceni 8324 hrsz.-ú ingatlan – más egyházkerületi fenntartású intézményekkel közös – használatát.
Az ingatlan a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium vagyonaként van nyilvántartva.
Az ingatlan felett – a mindenkor hatályos állami és egyházi jogszabályok keretei között – a fenntartó jogosult rendelkezni.
A Levéltár leltárában nyilvántartott vagyontárgyakkal való gazdálkodásra és azok selejtezésére – a fenntartó által megszabott keretek között – az intézmény jogosult.

12. A Levéltár és a kerületi gyűjtemények kapcsolata

A fenntartó az egyházkerület könyvtárát, levéltárát és múzeumát a kerületi gyűjtemények keretében működteti. A kerületi gyűjteményi igazgató fogja össze a gyűjteményi ágazatok munkáját, és képviseli azokat a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlésén és az Országos Református Gyűjteményi Tanácsban. A Levéltár igazgatója beszámolási kötelezettséggel tartozik a kerületi gyűjteményi igazgatónak, és az intézmény költségvetését is köteles a gyűjteményi igazgatóval egyeztetni.

13. Az intézmény felügyeleti szerve:

a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége

14. Az intézményre vonatkozó jogszabályok:

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos állami és egyházi jogszabályokat így elsősorban a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület rendelkezéseit kell alkalmazni.

III.

Jelen alapító okiratot a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa 8/2007. 02. 22. sz. határozatával elfogadta, és felhatalmazta az egyházkerület elnökségét a határozat aláírására és kiadására. Az alapító okirat az elfogadás napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. február 22. napján

Letöltés

Az alábbi gombra kattintva letöltheti az eredeti Alapító okirat szkennelt változatát.

Letöltés

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek