Alapító okirat 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára története során elsősorban az 1538 óta működő Debreceni Református Kollégium oktatási-nevelési könyvtári hátterét biztositotta, és a kezdetektől őrzött múzeumi tárgyakat, régiségeket és ritkaságokat A múzeum önálló intézményként 1968-ban jött létre. Az 1557 óta működő Tiszántúli Református Egyházkerület a levéltári anyagának örzésére 1769-ben hozta létre hivatalos levéltárát.

A Tiszántúli Református Egyházkerület, a fenti intézmények fenntartásával a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017 (XT 9.) Korm. határozat 9. cikkelyében meghatározott kulturális értékőrzés, értékteremtés, az értékek átörökítése és a mecenatura feladatait valósítja meg, valamint gondoskodik a magyar kulturális örökség fontos részét alkotó vallási kulturális és nemzeti örökség (levéltár, könyvtár, múzeum) fenntartásáról, megőrzéséről gyarapításáról és közhasználatának biztosításáról.

A fenntartó egyházkerület 2020-ban létrehozta az önálló belső egyházi jogi személyként működő Nagykönyvtár, Múzeum és Levéltár közös gazdálkodási és adózási keretét biztosító Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményeit.

2022-ben a fenntartó egyházkerület döntött a Nagykönyvtár, a Múzeum és Levéltár Intézményekből álló egységes belső egyházi jogi személy létrehozásáról és Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményeinek új egységes alapító okiratát adta ki.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az intézmény neve:

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰJTEMÉNYEI

Az intézmény rövidített megnevezése:
TTRE Közgyűjteményei

Az intézmény német nyelvű megnevezése:
Wissenschaftliche Sammlungen des Reformierten Kirchendistrikts jenseits der Theiss

Az intézmény angol nyelvi megnevezése:
Public collection of the Transtibiscan Reformed Church District

1.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve

Az intézmény fenntartója a Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17., a továbbiakban: egyházkerület), felügyeleti szerve az egyházkerület elnöksége.

1.3. Az intézmény székhelye:

4026 Debrecen, Kálvin tér 16. (8324 hrsz.)

1.4. Az intézmény telephelyei:

 • Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2.
 • Szabó Magda Emlékház 4024 Debrecen, Kossuth utca 35.

1.5. Az intézmény jogállása:

Az intézmény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) szerinti belső egyházi jogi személy.

1.6. Az intézmény tevékenysége:

1.6.1. Az intézmény alaptevékenységei (TEÁOR 08' szerint):

 • 9102'08 Múzeumi tevékenység
 • 9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység

Az intézmény könyvtári, múzeumi és levéltári tevékenységeit az alábbi szervezeti egységei (a továbbiakban: szakosított gyűjtemények) által valósítja meg:

 • a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Teológiai Szakkönyvtára.
 • a Debreceni Református Kollégium Múzeuma,
 • a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára.

A szakosított gyüjtemények által ellátott feladatok, valamint azok kiegészítő tevékenységeinek részletes leírását jelen alapító okiratnak az egyes szakosított gyűjteményekre vonatkozó külön fejezetei tartalmazzák.

1.6.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységei:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet a fenntartó engedélyével folytathat abban az esetben, ha alaptevékenységeinek ellátását ez nem akadályozza. E körben az intézmény az alábbi tevékenységek folytatására jogosult:

 • 1812'08-Nyomás (kivéve: Napilap)
 • 1813'08- Nyomdai előkészítő tevékenység
 • 1814'08- Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 • 4761'08- Könyv- kiskereskedelem
 • 4762'08- Újság, papíráru-kiskereskedelem
 • 4771'08-Ruházat kiskereskedelem
 • 4778'08 - Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
 • 4791'08-Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 • 5610'08 - Éttermi, mozgó vendéglátás
 • 5629'08- Egyéb vendéglátás
 • 5811'08 - Könyvkiadás
 • 5813'08- Napilapkiadás
 • 5814'08-Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 • 5819'08-Egyéb kiadói tevékenység
 • 5829'08- Egyéb szoftverkiadás
 • 5911'08-Film, video- televízióműsor-gyártás
 • 5920'08 - Hangfelvétel készítése, kiadása
 • 6201'08- Számítógépes programozás
 • 6203'08- Számítógép-üzemeltetés
 • 6209'08- Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6010'08- Rádióműsor-szolgáltatás
 • 6020'08- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 • 6311'08 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
 • 6399'08-M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 • 6820'08-Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • 6832'08-Ingatlankezelés
 • 7220'08- Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 • 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
 • 7739'08- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7430'08- Fordítás, tolmácsolás
 • 7990'08- Egyéb foglalás
 • 8110'08- Építményüzemeltetés
 • 8211'08- Összetett adminisztratív szolgáltatás
 • 8219'08- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • 8299'08-M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 • 8230'08-Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • 8559'08-M.n.s. egyéb oktatás 9001'08 Előadó-művészet
 • 9002'08-Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 • 9003'08-Alkotóművészet
 • 9103'08 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 • 9491'08- Egyházi tevékenység 9499'08 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1.7. Az intézmény képviselete:

Az intézmény képviseletére és a munkáltatói jogok gyakorlására az egyházkerületi közgyűjteményi igazgató jogosult, önálló aláírási joggal.

Az egyházkerületi közgyűjteményi igazgató képviseli az egyes szakosított gyűjteményeket a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlésén és az Országos Református Gyűjteményi Tanácsban.

1.8. Az intézmény szervezete és irányítása:

Az intézmény vezetője a fenntartó egyházkerület mindenkori közgyűjteményi igazgatója, megválasztására az egyházi tisztségviselők megválasztására vonatkozó egyházi jogszabályok irányadók. A közgyűjteményi igazgató a szakigazgatók közül bizza meg a helyettesét.

Az intézmény szakosított gyűjteményeit szakigazgatók vezetik. A szakigazgatók az erre vonatkozó egyházkerületi szabályrendeletben meghatározottak szerint kerülnek kinevezésre.

A szakosított gyüjtemények az egyházi, illetve világi jogszabályokban, valamint a jelen alapító okiratnak az egyes szakosított gyüjteményekre vonatkozó külön fejezeteiben részletesen meghatározott feladataikat saját felelős szakigazgatójuk irányítása mellett, egymással együttműködve látják el, tevékenységüket az egyházkerületi közgyűjteményi igazgató hangolja össze és felügyeli.

Az egyházkerületi közgyűjteményi igazgató jogosult a szakosított gyűjtemények működését mind szakmai, mind gazdálkodási és adminisztratív szempontból ellenőrizni.

A szakigazgatók jogosultak az intézmény, valamint az általuk irányított szervezeti egység vonatkozásában - ideértve különösen a szakmai célok, illetve a költségvetés meghatározását, továbbá a munkáltatói jogok gyakorlását - az egyházkerületi közgyűjteményi igazgató számára javaslatot tenni.

1.9. Az intézmény gazdálkodása:

Az intézmény önálló adószámmal, pénzintézeti számlaszámmal és a fenntartó által jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik.

A költségvetés keretén belül az intézmény önállóan gazdálkodik. Az intézmény szakosított gyűjteményei saját költségvetésük tekintetében részlegesen önállóan gazdálkodnak azzal, hogy gazdálkodásukat a közgyűjteményi igazgató felügyeli és elllenőrzi.

Az intézmény számára a fenntartó központi igazgatási tevékenységként ellátja a számviteli, bér- és munkaügyi, jogi, műszaki, gondnoksági és informatikai feladatokat.

Az intézmény bevételei elsősorban az állami költségvetési támogatások, pályázati támogatások, közegyházi és fenntartói támogatások, adományok, valamint a szakosított gyűjtemények által végzett tevékenységből származó saját bevétel.

1.10. Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon és ingatlanok:

A fenntartó ingyenesen biztosítja az ingatlan-nyilvántartásba a Debreceni Református Kollégium tulajdonaként bejegyzett 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. szám alatti (8324 hrsz.) és a 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2. szám alatti (8320 hrsz.) ingatlanok - más egyházkerületi fenntartású intézményekkel közös, és az intézmény feladatellátásához szükséges mértékű - használatát.

1.11. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény használatába adott ingatlanok felett - a mindenkor hatályos állami és egyházi jogszabályok keretei között - a fenntartó jogosult rendelkezni.

Az intézmény, illetve a szakosított gyűjtemények leltárában nyilvántartott vagyontárgyakkal való gazdálkodásra és azok selejtezésére a fenntartó által megszabott keretek között intézmény - az jogosult.

1.12. Az intézmény jogelődjei:

Az intézmény valamennyi szakosított gyüjtemény jogelőd szervezeteinek jogutódja.

Az intézmény ismert jogelődjei:

 • a Debreceni Református Kollégium Múzeuma,
 • a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára,
 • a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár,
 • a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár,
 • a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára,
 • a Főiskolai Anyakönyvtár, a Bibliotheca Illustris Collegii Reformatorum Debrecinensis,
 • a Coetus Bibliotheca.

II. A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰJTEMÉNYEINEK SZAKOSÍTOTT GYŰJTEMÉNYEI

II.1. A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Teológiai Szakkönyvtára

II.1.1. Történeti áttekintés:

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára és Teológiai Szakkönyvtára (a továbbiakban: Nagykönyvtár) története során elsősorban az 1538 óta működő Debreceni Református Kollégium oktatási-nevelési könyvtári hátterét biztosította. A Kollégium központi könyvtáraként 1912-től a Debreceni Egyetem tudományos háttérbázisának létrehozásában is közreműködött. A Nagykönyvtár 1955-ben (a Debreceni Református Teológiai Akadémiának a Debreceni Tudományegyetemből történő kiválása után) együttműködési megállapodást kötött a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárával, 1992-től pedig alapító tagja volt a Debreceni Universitás Könyvtári Hálózatának.

II.1.2. A szakosított gyűjtemény neve:

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM NAGYKÖNYVTÁRA ÉS TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRA

A szakosított gyüjtemény neve német nyelven:
Hauptbibliothek und Theologische Fachbibliothek des Reformierten Kirchendistrikts jenseits der Theiss

A szakosított gyűjtemény neve angol nyelven:
The Theological and College Library of the Transtibiscan Reformed Church District in Debrecen

A szakosított gyüjtemény rövidített megnevezése:
DRK Nagykönyvtára

II.1.3. A szakosított gyüjtemény által megvalósított tevékenység részletes leírása:

 • az egyetemes és magyar művelődéstörténeti értékek gyűjtése, megőrzése, korszerű feldolgozása és a kutatás számára hozzáférhetővé tétele,
 • a református hagyományok feltárása és megismertetése,
 • a Magyarországi Református Egyház, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Kollégium és intézményei tudományos és oktató-nevelő munkájának szolgálata,
 • a Debreceni Református Hittudományi Egyetem intézményi könyvtári feladatainak részbeni ellátása az egyetemmel kötött megállapodás szerint,
 • a Tiszántúli Református Egyházkerület területén működő református egyházi könyvtárak számára szakmai és módszertani segítség nyújtása, és muzeális dokumentumaik feltárása
 • tudományos kutatást az állományával kapcsolatos tudományterületeken,
 • nemzetközi kapcsolatok építése és fenntartása, az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges módon és mértékben
 • a könyvtári állomány szakszerű védelméről, biztonságáról, megóvásáról, restaurálásáról való gondoskodás állandó,
 • időszaki és vándorkiállítások rendezése.

A szakosított gyűjtemény gyűjtököre:

 • a teológiai diszciplínák és határterületeik, elsősorban a "protestantika" irodalma magyarul és világnyelveken,
 • a történetileg kialakult gyűjtökör válogatott irodalma földrajzi és nyelvi korlátok nélkül, retrospektív jelleggel, különös tekintettel a humán- és társadalomtudományokra, a művelődés- és tudománytörténet irodalmaira és a regionális vonatkozású szakirodalomra,
 • a régi állomány kutatása érdekében a nyilvános tudományos könyvtári szerepkör megkívánta referensz-gyűjtemény és kézikönyvtár folyamatos gyarapítása.

II.I.4. Működési engedély száma:

A szakosított intézmény a nyilvános könyvtárak jegyzékébe 0915130-HB szám alatt felvett nyilvános könyvtár, tudományos könyvtári minősítését a Művelődési Minisztérium a Művelődési Közlöny 1982/9. számában tette közzé.

II.2. A Debreceni Református Kollégium Múzeuma

II.2.1. Történeti áttekintés:

Az 1538 óta működő Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára a kezdetektől őrzött múzeumi tárgyakat, régiségeket és ritkaságokat, festményeket, érmeket, régészeti tárgyakat, vagy természetrajzi különlegességeket. Már a 18. században felmerült a Kollégiumban használt kivételes értékű taneszközök megőrzésének szándéka, másrészről a legrégibb időktől fogva igény mutatkozott a tiszántúli gyülekezetekből származó, használaton kívüli tárgyak, elsősorban művészi értékű klenódiumok őrizetére. A múzeum 1968-ban vált önálló intézménnyé.

II.2.2. A szakosított gyűjtemény neve:

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MÚZEUMA

A szakosított gyűjtemény neve német nyelven:
Museum des Reformierten Kollegiums von Debrecen

A szakosított gyüjtemény neve angol nyelven:
Museum of the Reformed College in Debrecen

A szakosított gyüjtemény rövidített megnevezése:
DRK Múzeuma

II.2.3. A szakosított gyűjtemény által megvalósított tevékenység részletes leírása:

 • gyűjti és feldolgozza az oktatásban az elmúlt évszázadok során használt eszközöket, a jelentős tanáregyéniségek és híres növendékek emlékének megörökítését segítő dokumentumokat, tárgyakat, forrásokat, festményeket,
 • gyűjti és feldolgozza az egyházkerület gyülekezeteiben felhalmozódott egyházművészeti emlékeket,
 • ajándékozás, hagyatékok megszerzése, vásárlás és csere útján gyűjti az egyháztörténeti jelentőségű tárgyakat és dokumentumokat,
 • a feldolgozás és a kutatások eredményét tudományos és népszerű formában is nyilvánosságra hozza,
 • gondoskodik a múzeumi állomány szakszerű védelméről, biztonságáról, megóvásáról, restaurálásáról,
 • állandó, időszaki és vándorkiállítások rendezése mellett külföldön is törekszik értékei bemutatására,
 • múzeumpedagógiai tevékenységet végez, egyéni és csoportos látogatókat fogad, magyar és idegen nyelveken tárlatvezetést biztosít az érdeklődőknek,
 • nemzetközi kapcsolatokat épít, fejleszt és ápol, a feladatai színvonalas ellátásához szükséges módon és mértékben,
 • nem nyilvános szakkönyvtárat tart fenn,
 • működteti a Szabó Magda Emlékházat.

II.2.4. Működési engedély száma: MGY/2713/2008

II.3. A Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára

II.3.1. Történeti áttekintés:

Az 1557 óta működő Tiszántúli Református Egyházkerület levéltári anyagának őrzésére 1769- ben hozta létre hivatalos levéltárát, s nevezte ki első levéltárnokát. Az 1538 óta működő Debreceni Református Kollégiumban a 18. század közepén különítették el a levéltári anyagot, a kollégiumi levéltárat 1952-ben csatolták az egyházkerületi levéltárhoz.

II.3.2. A szakosított gyüjtemény neve:

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ÉS DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM LEVÉLTÁRA

A szakosított gyüjtemény neve német nyelven:
Archiv des Reformierten Kirchendistrikts jenseits der Theiss und des Reformierten Kollegiums von Debrecen

A szakosított gyűjtemény neve angol nyelven:
Archives of Transtibiscan Reformed Church District and Debrecen Reformed College

A szakosított gyüjtemény rövidített megnevezése:
TTRE Levéltára

II.3.3. A szakosított gyüjtemény által megvalósított tevékenység részletes leírása:

 • maradandó értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása,
 • a levéltári anyagok rendszerezése, kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése,
 • nem nyilvános szakkönyvtár fenntartása.

A szakosított gyűjtemény illetékes az egyházkerület területén működött és működő:

 • a) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű igazgatási, bírósági szervek;
 • b) egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi felső-, közép- és alsófokú oktatási intézmények, köztük a Debreceni Református Kollégium tagintézményei:
 • c) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű gazdasági szervezetek:
 • d) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű egészségügyi és szociális-jóléti intézmények és intézetek, valamint
 • e) egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű egyesületek, testületek, általuk vagy javukra létrehozott alapítványok levéltári anyagának átvételére.

A szakosított gyűjtemény gyüjti:

 • a) az egyházkerület területén élt vagy ott jelentős szerepet játszott, illetőleg más, a területtel kapcsolatos jelentős személyek, családok levéltári anyagát;
 • b) az egyházkerület területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes maradandó értékű iratokat, kép- és hangfelvételeket.

A levéltári anyag védelme és használatának elősegítése érdekében a szakosított intézmény:

 • a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát;
 • b) közreműködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési szabályzatainak véleményezésében
 • c) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és irattári selejtezését;
 • d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai továbbképzésében
 • e) átveszi, illetőleg gyüjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az illetékességi, illetőleg gyűjtökörébe tartozó levéltári anyagot;
 • f) gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag biztonságos őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve hang- és egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton előállított levéltári anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról.
 • g) elősegíti az őrizetében lévő levéltári anyag használatát az anyag tudományos igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése és azok közzététele útján;
 • h) nyilvántartja az őrizetében lévő levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások készítése és folyamatos vezetése útján;
 • i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsősorban a történettudománynak és a levéltártudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi;
 • j) adatszolgáltatást nyújt az egyházigazgatás és a közigazgatás szervei számára, felvilágosítást ad az őrizetében lévő levéltári anyagról, a levéltár honlapján elektronikus információs szolgáltatást nyújt, adatbázisokat épít
 • k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az őrizetében lévő levéltári anyagból;
 • 1) biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit;
 • m)közművelődési munkát végez, illetőleg azt az őrizetében lévő levéltári anyag felhasználásával támogatja;
 • n) reprodukciót készít az őrizetében lévő levéltári anyagról, vagy ilyennek készítését engedélyezi;
 • o) kölcsönzi az őrizetében lévő levéltári anyagot;
 • p) kiadványcserét folytat;
 • q) közreműködik a személyi tulajdonban lévő maradandó értékű levéltári anyag felderítésében, védetté nyilvánításában, és felügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett;
 • r) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

A szakosított gyüjtemény gyűjtököre: illetékessége a Tiszántúli Református Egyházkerület igazgatási területére terjed ki.

II.3.4. A szakosított intézmény nyilvános magánlevéltárként történt nyilvántartásba vételének száma: VC5

III. Záró rendelkezések

III.1. Az intézményre vonatkozó jogszabályok:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény,
 • az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,
 • a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • Magyarország mindenkori központi költségvetési törvényének a közgyűjteményekre vonatkozó rendelkezései,
 • 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról
 • Zs.-6/2017.05.23. sz. határozattal elfogadott Szabályrendelet a Magyarországi Református Egyház kulturális örökségének védelméről,
 • a Magyarországi Református Egyház törvényei,
 • a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület rendelkezései.

III.2. Hatályba léptető rendelkezés:

Jelen alapító okiratot a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége 11/2022.06.30. E.Eln.sz. határozatával adja ki, és 2022. július 1. napjával lépteti hatályba.

Jelen alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei 2019. november 27-én kelt, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár 2015. szeptember 20-án kelt, a Debreceni Református Kollégium Múzeuma 2007. február 23-án kelt, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Levéltára 2007. február 23-án kelt alapító okiratai.

Debrecen, 2022. június 30.

Letöltés

Az alábbi gombra kattintva letöltheti az eredeti Alapító okirat szkennelt változatát.

Letöltés

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek