Kutatási szabályzat 

1. §. A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára a Ltv. 30. §-ának (1) bekezdése szerint bejegyzett nyilvános magánlevéltár. A kutatási szabályzatot a nyilvános magánlevéltárakra vonatkozó rendelkezések alapján állítottuk össze.

2. §. Jelen kutatási szabályzat az 1995. évi LXVI. tv. (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről; a továbbiakban Ltv.), a 2011. évi CXII. tv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról), a 27/2015. (V. 27.) Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) rendelet (a továbbiakban Lrd.) iránymutatása alapján készült.

3. §. A levéltár iratai jogos igény esetén a levéltár-igazgató engedélyével ingyenesen kutathatók. Jogos igény akkor állhat fönn, ha az iratokat a kutató hivatalos, tudományos, pedagógiai, helytörténeti vagy családkutatási célra kívánja felhasználni.

4. §. A kutatási engedély kiadásakor a levéltár nyilvántartásba veszi a kutató nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát továbbá a kutatási téma meghatározását is. Az adatok és a kutatás engedélyezése az erre a célra bevezetett formanyomtatványon történik, amelyet a levéltár nyilvántartás céljából megőrzi és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény rendelkezései szerint kezeli. A kutatási engedély az adott naptári évre szól, így évente megújítandó.

5. §. A kutatási engedély annak a személynek adható, aki 18. életévét betöltötte, és a levéltári kutatáshoz megfelelő felkészültséggel rendelkezik. A kutatási engedély elnyerésekor a kutató a kutatási engedély aláírásával vállalja, hogy a kutatásra kapott levéltári anyag épségét biztosítja és rendjét megtartja, a levéltárban őrzött és publikációiban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozik, a levéltárban őrzött források alapján készült közleményeinek egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül (papíron vagy digitális adathordozón) díjmentesen megküldi a levéltárnak. Amennyiben az Alaptörvény szerinti személyiségi jogokat sértő adatokat hozna nyilvánosságra, viseli az ezzel kapcsolatos büntetőjogi és anyagi felelősséget.

6. §. A kutatási engedély visszavonásáról a levéltári-gazgató dönthet. A kutatási engedély megtagadása esetén az egyházkerület püspökéhez lehet fellebbezni. A kutatási engedély visszavonható attól a személytől, aki a levéltárból iratanyagot tulajdonít el, a levéltári iratanyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, az iratanyagot engedély nélkül bármilyen formában sokszorosítja, a már rendezett iratanyag rendjét önkényesen megváltoztatja, a levéltári anyag használatára vonatkozó kikötéseket és személyiségi jogokat megsérti.

7. §. Tárgyuk alapján az 1995.évi LXVI törvény IV. fejezet 22.§.-a szerint keletkezett iratok közül kutatási korlátozás alá esnek, és csak a 7.§.-ban meghatározott engedély esetében kutathatók a következők:

 • a.) időhatár megjelölése nélkül a „titkos" minősítésű dokumentumok
 • b.) lezárt letétek. A levéltárban elhelyező egyházi hatóság vagy személy által megszabott feltételekkel.
 • c.) az 1895.október 1. után keletkezett anyakönyvek
 • d.) a keletkezésük évét követő 7o év elteltéig az egyházi bírósági ügyiratok
 • e.) az 1995.évi LXVI. törvény IV. fejezet 22.§.-a
  • a külállamokkal létesített kapcsolatokra vonatkozó iratok
  • a világi személyek iratai
  • a papság személyi ügyei, az egyházi szolgálattevők által nyilvánosságra hozott adatok, kimutatások kivételével,
 • f.) a levéltárigazgató által meghatározott iratok (restaurálásra szoruló vagy kutatásra még nem érett, fóliázatlan iratok.)

Az eredeti iratanyag kutatása nem megengedett, ha az iratanyag fizikai állapota azt már nem teszi lehetővé. Ilyen esetben az eredeti irat digitalizálást követően a levéltári kutatóteremben a kutató rendelkezésére álló számítógépes terminálon kutatható.

8. §. A reprodukálás jogát a kutatási engedély nem foglalja magában, annak minden fajtájához külön engedély szükséges. A reprodukálás nem történhet a kutató saját eszközével, azt a levéltári munkatársak végzik el. Fénymásolat és szkennelés csak korlátozott mennyiségben, az állományvédelmi szempontok figyelembevételével, a levéltár munkatársai által történhet. A már digitalizált iratanyagról saját eszközzel reprodukció nem készíthető, csak a levéltár által készített másolat használható. Ettől indokolt esetben lehet csak eltérés. A másolatkészítés díjköteles. A reprodukciós díjakra vonatkozó díjszabás a Kutatási Szabályzat mellékletében található.

9. §. Ha az elkészült fotómásolat publikációs céllal készül, annak közlése a levéltárigazgató engedélyéhez kötött, és eseti megállapítású jogdíj ellenében lehetséges.

10. §. A kutatás elsődleges helye a levéltári kutatóterem. A levéltár a kutatóterem nyitvatartási idejét valamint az intézmény elérhetőségeit nyilvános formában közzéteszi. A kutatószolgálatot vezető levéltáros köteles minden egyes kutatási eset alkalmával a kutatási napló kitöltésére, az iratok átvételét pedig a kutatóval alá kell íratnia.

11. §. A levéltáros feladata a kutatók ellátásában, hogy megadja mindazt a felvilágosítást, amely a kutatómunka megkezdéséhez és a folyamatos kutatáshoz szükséges. Felel a kutató számára kiadott iratanyagért, fenntartva a kutató személyes anyagi és büntetőjogi felelősségét, nyilvántartja a használt levéltári anyagot és a kutatók és a kutatási esetek számát

12. §. A levéltáros nem köteles a kutatásra kiadott levéltári iratanyag értelmezésében, feldolgozásában (olvasás, fordítás, adatok kikeresése, bérkutatás) közreműködni.

13. §. A levéltári iratanyag reprodukálás céljából igazgatói engedéllyel kölcsönözhető, ha az a levéltár saját eszközeivel nem megoldható. Kölcsönözhető továbbá állományvédelmi, restaurálási munkára, egyházfőhatósági felhasználásra (megfelelő igazolással), kutatásra (arra felhalmozott egyházi vagy állami gyűjteményhez), kiállításra. Kölcsönzésre csak a mindenkori levéltárigazgató írásos engedélyének birtokában van lehetőség. A kölcsönző a kölcsönzött levéltári iratanyag iránt teljes, korlátlan felelősséggel bír. A kölcsönzés meghatározott időre szól.

14. §. Jelen szabályzat az aláírás napján lép hatályba és a már folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik.

Kelt Debrecenben, 2017. december 20.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek